Identiteit van de verkoper:

Sizzle BVBA
Renkoven 1A/1
3680 Maaseik

Email: support@sizzle-distribution.be
Telefoonnummer: +32 (0) 11 36 08 36

Btw-nummer: BE0674.380.226

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld 

2. Leveringstermijn: de leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De koper erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht zal de koper hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de koper tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

3. Garantie: de verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de wettelijke vereisten en vrij zijn van gebreken. Op batterijen en mod’s geldt een garantie van 3 maanden na levering van de producten. Op verdampers, coils, e-liquids en andere accessoires zit geen garantie. De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of foutief gebruik. Klachten inzake gebreken betreffende de geleverde producten moeten schriftelijk gebeuren (per aangetekende zending of per email op rma@sizzle-distribution.be).

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen. 

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling 12% verwijlrente verschuldigd. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 55 euro.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

7. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer. 

De overdracht van eigendom van de goederen die door de door de verkoper worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

Het is de koper verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de koper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

8. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.

9. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

10. Bij niet‑betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 

11. Bij niet‑betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

12. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

13. Intellectuele eigendom: de website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al de communicatie van de verkoper zijn beschermd door copyrights waarvan geen gebruik mag worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming.

14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

15. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De niet-uitoefening door de verkoper of door de koper van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.